Všeobecné obchodní podmínky

PaedDr. Jana Nová – kouč

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup služeb (dále jen služba nebo produkt), včetně poskytnutí služeb přes webové rozhraní www.jana-nova.cz. Službami se zde rozumí: konzultace, koučink, mentoring, školení, programy, lekce, kurzy, webináře, workshopy a videokurzy (online i prezenční).

2. Nákup služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen smlouvy) uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součás smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy Poskytovatele i Klienta. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP).

3. Tyto VOP obsahují informace, které Klient potřebuje mít k dispozici ještě před tím, než uzavře s Poskytovatelem smlouvu. Klient si VOP pečlivě pročte před objednáním služby, a v případě, že k nim má připomínky či dotazy, kontaktuje Poskytovatele. Kontakty nalezne v čl. II. VOP. Tím, že Klient klikne na tlačítko „Odeslat“, dává najevo, že si VOP četl a souhlasí s popsaným průběhem obchodu a spolupráce.

Ve VOP má Klient k dispozici všechny podstatné informace.

II. Důležité pojmy (definice)

1. Poskytovatel:

Poskytovatelem je: PaedDr. Jana Nová, IČ: 19018673, fyzická osoba zapsaná podle §71 odst. 2 živnostenského zákona v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 8, se sídlem: U Libeňského Pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, kontaktní telefon: +420 602 434 206, adresa pro doručování elektronické pošty: jana@jana-nova.cz.

2. Klient:

Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.jana-nova.cz uzavře s Poskytovatelem smlouvu, na základě které vzniká závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi sjednanou službu a Klientovi závazek zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu (cenu služeb, Klientem může být podnikatel, podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s. r. o. nebo akciová společnost, anebo spotřebitel.

3. Spotřebitel:

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, bude mít Poskytovatel za to, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. Spotřebitelská smlouva:

Spotřebitelská smlouva je smlouva, ve které jako Klient vystupuje Spotřebitel. Podle platných zákonů je Spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči Spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout Spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Klientem jiná osoba než Spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu Spotřebitele.

5. Rozhodné právní předpisy:

Rozhodné právní předpisy jsou platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Poskytovatelem a Klientem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem Spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření smlouvy přes webové rozhraní

1. Klient objednává služby přes webové rozhraní (dále jen WR), tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, nebo zasláním e-mailu.

2. Popis služeb. Na webovém rozhraní www.jana-nova.cz je uveden podrobný popis nabízených služeb, včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Klientovi mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým službám poskytnuty. Veškeré prezentace, uvedené na webovém rozhraní, jsou informativního charakteru. Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně poskytnutí těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Objednání produktů a služeb.
1. Pro objednání produktů a služeb přes webové rozhraní www.jana-nova.cz slouží objednávkový formulář, kde Klient vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolí způsob úhrady a vybere označením (zakliknutím) vybraných produktů a služeb.

2. Před odesláním objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku Klient odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

3. Případně může Klient produkty a služby objednat zasláním e-mailu na adresu jana@jana-nova.cz. O obdržení objednávky bude Poskytovatel Klienta informovat e-mailem zaslaným na jeho elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce, nebo odpovědí na jeho objednávkový e-mail. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku Poskytovatel přijímá, zašle informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Klientovi doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu či telefonní číslo uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Klienta, uvedenou v objednávce, je smlouva uzavřena. V případě pochybností může Poskytovatel kontaktovat Klienta za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále Poskytovatel nezabývá.

4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Klienta, její přijetí ze strany Poskytovatele a tyto VOP. Smlouvu archivuje Poskytovatel v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV. Cena služeb a platba

1. Cena služeb. Cenu služeb Poskytovatel Klientovi oznámí před uzavřením smlouvy. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou cenou je v případě objednání služeb přes WR cena uvedená u Služeb v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak není Poskytovatel povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt Klientovi dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Klienta i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky Klienta a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Poskytovatelem a Klientem k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi Poskytovatelem a Klientem výslovně ujednáno jinak, je Poskytovatel povinen Klientovi poskytnout sjednané služby až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Způsob platby: Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

• Bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1–2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a služba co nejdříve poskytnuta.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní, nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se cena hradí v Eurech.

5. Splatnost ceny. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

 

V. Dodací podmínky

 

1. Způsob dodání. Při koupi eBooku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi videa, webináře nebo videokurzcu bude digitální obsah ve formátu mp3, mp4 nebo obdobném, dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi online lekce bude digitální obsah dostupný v uvedený čas na uvedeném místě po dobu 24 h.
Při koupi online kurzu bude Klientovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu Klienta (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží Klient po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) Klientovi dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Klientovi jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu. Při koupi služeb typu poradenství, konzultace, koučink nebo mentoring budou tyto služby Klientovi dodány v termínu dle dohody mezi Poskytovatelem a Klientem sjednané osobně či online.

2. Dodací lhůta. Ebook, videokurz, webinář a online kurz (přístupové údaje) bude dodán do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy online kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den. Koučink, mentoring, poradenství nebo konzultace budou dodány dle dohody o termínu mezi Poskytovatelem a Klientem sjednané. Školení a skupinové kurzy budou dodány dle avizovaného nebo dohodnutého termínu.

3. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte Poskytovatele, aby mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Klient k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

5. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv.

6. Digitální obsah zasílá Poskytovatel pouze Klientovi, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Klient k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc, .pdf, .mp3 .mp4. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu Klienta zadáním přístupových údajů. Obsah přehraje s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl Klient připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí. Dále je nutné, aby jeho hardware umožňoval zvukový výstup. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Klienta. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností a roků praxe Poskytovatele. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Klientovi, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůže Poskytovatel odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sám Klient dosáhne. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Poskytovatel upozorňuje, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte, prosím, toto doporučení vážně.“ Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

8. Uživatelský účet: Po zakoupení online kurzu obdrží Klient po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do svého uživatelského účtu, jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Klient se zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Klient se rovněž zavazuje udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Klientovi znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností Klienta týkajících se ochrany autorských práv.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Ze zákona může Klient od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření smlouvy. Má možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní jeho očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě, prosím, informujte Poskytovatele o uplatnění garance spokojenosti elektronicky na jana@jana-nova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo v 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím, pokud možno i smlouvu nebo sdělte alespoň datum jejího uzavření, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaké služby byly předmětem smlouvy. Odstoupit (využít garanci spokojenosti) lze jednoduše zasláním emailu na adresu: jana@jana-nova.cz. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Pokud bude Klientovi digitální obsah po jeho souhlasu zpřístupněn před uplynutím této 14denní lhůty, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. To je uvedeno v § 1820 odst. 1 písm. l § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od smlouvy odesláno e-mailem na jana@jana-nova.cz . Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o využití garance vrátí Poskytovatel Klientovi peníze, které od něj Poskytovatel přijal jako platbu za produkt. Peníze vám vrátí stejným způsobem, jakým jste je uhradili, ledaže byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. Klient může od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Klienta ze smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Klienta nedošlo k úhradě ceny služby ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je Poskytovatel oprávněn Klientovi okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

5. Je-li Klientovi společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Klienta bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele pro podstatné porušení povinností Klienta ze smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Klient je povinen Poskytovateli poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 

VII. Práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Pokud nebyl Klientovi produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, nechť zkontroluje nejprve složky Hromadná pošta, Promoakce nebo Spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) Klient nenalezne, nechť uplatní reklamaci dle následujícího odstavce.

3. Reklamaci u Poskytovatele nechť Klient uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit e-mailem na elektronickou adresu jana@jana-nova.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Poskytovatel uvítá, pokud k reklamaci přiloží Klient i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

4. Nabízené služby nenahrazují lékařskou péči, nejsou zdravotní služby a nehradí je zdravotní pojišťovny.
Nejedná se o zdravotnické zařízení poskytující služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ani sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či k činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, kontaktujte, prosím, Poskytovatele na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese jana@jana-nova.cz.

2. Poskytovatel podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem jako spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Poskytovatel uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 22.01.2024